Get Adobe Flash player
Ocena użytkowników:  / 7

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienia brzmienie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mówiący o zasadach zwolnienia z podatku VAT towarów używanych. Zgodnie z nim, zwalnia się dostawę towarów, które są wykorzystywane tylko na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Świadczy to o tym, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną w momencie sprzedaży składników majątkowych, będzie musiał każdorazowo opodatkować transakcję, bez względu na to, czy przysługiwało mu prawo do częściowego lub całościowego odliczenia podatku VAT przy zakupie. Nie będzie też miało znaczenia, przez jak długi okres czasu korzystał z danego składnika majątkowego.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 8

17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Wprowadziła ona zmiany w zakresie urlopów związanych z macierzyństwem.
 

Ustawa przewiduje następującą kolejność wykorzystywania urlopów macierzyńsko-rodzicielskich:

 1. Podstawowy urlop macierzyński - 20 tygodni

Potrzebne dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia ze szpitala o 20-tyg urlopie macierzyński
 • oryginał aktu urodzenia
 • nie jest  wymagany wniosek, ponieważ urlop przysługuje z mocy prawa
Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 10

Od 1 stycznia 2014 r. zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna w bieżącym roku wynosi 1600 zł, od nowego roku to kwota 1680 zł. Oznacza to, że w stosunku do 2013 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł.
Wraz w podwyżką płacy minimalnej, zmianie ulegną kwoty niektórych świadczeń i progów, wyliczanych na podstawie tego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość :

 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój,
 • kwoty wolnej od obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • maksymalnej kwoty odprawy z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • najniższego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania dla zatrudnionego, który rozwiązał stosunek pracy na skutek mobbingu,
 • kwot grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe (najniższy mandat za wykroczenie skarbowe wzrośnie do 168 zł, czyli o 8 zł, a najwyższy do 3360 zł),
 • progu kwotowego, od którego czyn jest kwalifikowany jako przestępstwo (w 2013r. odpowiedzialność za przestępstwo zaczyna się, gdy narażony na uszczuplenie podatek nie przekroczył kwoty 8000 zł, w 2014r. jest to kwota 8400 zł)
 • podstawę wymiaru składek w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności).
  Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 13

ZMIANY W NAZEWNICTWIE NA PARAGONIE FISKALNYM

Obowiązek jednoznacznego nazywania towarów sprzedawanych przy użyciu kasy rejestrującej

Podatnicy zobowiązani do rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej mają często wątpliwości, jakie dane powinny być zawarte na paragonie fiskalnym. Praktyka pokazuje, że podatnicy stosują zbyt duże uproszczenia, które są kwestionowane przez organy skarbowe.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Sposób nazewnictwa zależeć będzie od asortymentu, jaki oferuje podatnik. Określenie przez Ministra Finansów wymogu stosowania nazwy "pozwalającej na jednoznaczną identyfikację" oznacza zatem konieczność wskazywania na paragonach szczegółowych nazw towarów lub usług.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 3

ART. 78A ORDYNACJI PODATKOWEJ – ZASTOSOWANIE

 

Art. 78a. ustawy Ordynacja Podatkowa stanowi: Jeżeli kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem, zwróconą kwotę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty nadpłaty oraz kwoty jej oprocentowania w takim stosunku, w jakim w dniu zwrotu pozostaje kwota nadpłaty do kwoty oprocentowania. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 21 marca 2012 r. (sygn.: I FSK 809/11) proporcji, o której mowa w powołanym przepisie, nie można przedstawiać w postaci ilorazu kwoty nadpłaty oraz kwoty odsetek!

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 5

Zmiany w przepisach regulujących podróże krajowe i zagraniczne od 01.03.2013r

Spis treści

Podstawa prawna (rozporządzenie zmieniające)

Przepisy ogólne

Podróż krajowa

Podróż zagraniczna

Przeliczenie waluty obcej na walutę polską

Wysokość diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach

Prześlij link
Ocena użytkowników:  / 7

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać zarówno w 2013 r., jak i 2014 r., zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje się ograniczenie liczby podatników uprawnionych do korzystania z tego zwolnienia.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Istotną zmianą wynikającą z przepisu nowego rozporządzenia jest obniżenie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze względu na jego wysokość z 40.000,00 zł do 20.000,00 zł.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 26

Faktury z 2012r., które nie zostały zapłacone i uprawdopodobnią się w 2013 roku (tj. 150 dzień od momentu upływu terminu płatności minie 1 stycznia 2013r.) podlegać będą pod korektę podatku VAT. Oznacza to, że dłużnicy zobowiązani będą do dokonania korekty odliczonej kwoty VAT-u już za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 roku. Obowiązek korekty dotyczy, niezapłaconych faktur z 2012r., których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012r. lub później.

Przykład 1

Podatnik VAT wykonał usługę reklamową i wystawił do niej fakturę VAT w dniu 25.07.2012r. (termin płatności upływa 08.08.2012r.). Faktura nie została zapłacona do dnia 05 stycznia 2013r., tj. 150 dnia od upływu terminu płatności, dlatego sprzedawca w deklaracji rozliczeniowej, w której upłynął ww. termin może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny, a nabywca usługi, który odliczył sobie VAT zobowiązany jest do jego skorygowania.

Podstawa prawna:

Art. 89a, 89b ustawy VAT.

Informacje przygotował:

Krzysztof Tomczak
doradca podatkowy
- nr wpisu 11917 –

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
MJN sp. z o.o.

Prześlij link
Ocena użytkowników:  / 29

Dłużnik, który nie ureguluje zapłaty za krajowe faktury w ciągu 150 dni od daty upływu terminu ich płatności, jest obowiązany do korekty odliczonej z nich kwoty podatku w rozliczeniu za okres, w którym upłynął wspomniany 150 dzień. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego lub organu kontroli skarbowej, że podatnik nie dokonał korekty odliczonej kwoty podatku VAT, mimo że upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 26

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług od 01.01.2013r. faktura powinna zawierać:

 1. datę jej wystawienia,
 2. kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 4. numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 5. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 6. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 7. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 8. cenę jednostkową netto,
 9. kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 10. wartość sprzedaży netto,
 11. stawkę podatku,
 12. sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 13. kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 14. kwotę należności ogółem.
Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 22

U małego podatnika, czyli podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 EURO, rozliczającego się metodą kasową - obowiązek podatkowy w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w sytuacji, gdy kupującym jest podatnik VAT czynny,
 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w sytuacji, gdy kupującym nie jest podatnik VAT czynny.
  Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 29

Zmienione zostały regulacje dotyczące definicji umowę leasingu, dzięki czemu przedmiotem leasingu może być prawo wieczystego użytkowania gruntów. Zmianie uległo pojęcie podstawowego okresu umowy leasingu, który będzie uważany za zachowany także w przypadku zmiany strony lub stron umowy (np. przejęcie długu), pod warunkiem, że inne postanowienia umowy nie ulegną zmianie. Rozbudowano także definicję rzeczywistej wartość netto.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 28

Odliczenie wydatków na Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z odliczenia wydatków na Internet. Nadal został utrzymany limit na wydatki związane z użytkowaniem Internetu, który wynosi 760 PLN na rok.

Przykład 1

Podatnik nie skorzystał w roku 2011 i latach poprzednich z ulgi internetowej, dlatego ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na Internet, które poniósł w roku podatkowym 2012, z ulgi internetowej będzie mógł skorzystać po raz drugi tylko w 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 6a, ust. 6h ustawy PIT.

Informacje przygotował:

Krzysztof Tomczak
doradca podatkowy
- nr wpisu 11917 –

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
MJN sp. z o.o.

Prześlij link
Ocena użytkowników:  / 26

Dla podatnika wychowującego jedno małoletnie dziecko miesięczna kwota odliczenia od podatku dochodowego wynosi 92,67 PLN. W przypadku pierwszego dziecka został ustalony limit rocznych dochodów po przekroczeniu, którego ulga nie przysługuje, wynosi on 112.000 PLN dla podatnika i jego małżonka, w przypadku, gdy pozostają oni przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim. W sytuacji, gdy podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim roczny limit dochodu wynosi 56.000 PLN, z wyjątkiem osoby samotnie wychowującej małoletnie dziecko, która posiada roczny limit dochodu w kwocie 112.000 PLN. Dla osoby wychowującej dwoje małoletnich dzieci kwota ulgi wynosi 92,67 PLN i jak wskazano powyżej nie ma już limitu dochodów. Kwota ulgi wzrasta w przypadku trzeciego i czwartego dziecka odpowiednio o 139 PLN miesięcznie i 185,34 PLN miesięcznie.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 26

Koszty uzyskania przychodów w przypadku twórców określone są w sposób ryczałtowy w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Od 01.01.2013r. wskazano, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów dla twórców nie mogą przekroczyć 1⁄2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, tj. kwoty 42.764 PLN (górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wynosi 85.528 PLN). Jeżeli jednak podatnik udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie. Pamiętać należy, że powyższy limit nie dotyczy 20% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 32

Od 1 stycznia 2013r., w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury, rachunku albo innego dokumentu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, przedsiębiorca jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury, rachunku albo innego dokumentu, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia powyższych kosztów, dokonuje się w miesiącu, w którym upływają powyżej wskazane terminy.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 12

TEZA:

Jeżeli Firma „A” (zwana dalej SPÓŁKĄ) nabywa towary, które w ramach programów lojalnościowych przekazywane są przez podmiot zarządzający tymi programami klientom SPÓŁKI, to przysługuje jej – jako właścicielowi tych towarów - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie tych towarów. Czy w przedmiotowej sytuacji SPÓŁKA faktycznie nabywa towary uwarunkowane jest od tego, czy to ona decyduje o tym, jaki towar, w jakiej ilości i kiedy kupuje a następnie jaki towar, w jakiej ilości przeznacza na nagrody dla swoich klientów.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 21

Wizyta u lekarza w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 r. łatwiej potwierdzimy u lekarza swoje ubezpieczenie zdrowotne, a tym samym swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Trzeba będzie tylko podać swój PESEL, a placówka służby zdrowia sama przez Internet sprawdzi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, czy pacjent jest ubezpieczony.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 13

W 2013 r. pracować będziemy łącznie 251 dni, a 114 dni będzie wolnych od pracy (soboty /lub inny dzień tygodnia/, niedziele i święta).

Kodeks pracy przewiduje jako zasadę (od której są jednak wyjątki), że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Zasadniczo dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Oprócz niedziel i świąt pracownicy mają najczęściej dodatkowy dzień wolny od pracy ustalony w sobotę.

Każde święto wypadające w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela powoduje redukcję wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Zatem następuje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin również gdy święto pokrywa się z dniem wolnym od pracy z racji pięciodniowego tygodnia pracy – np. sobota. W roku 2013 taka sytuacja nie wystąpi w firmie, gdzie dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 19

 

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 11

Kalkulacja kwot dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej w 2013 roku

Zgodnie z art. 151(8) § 1 kodeksu pracy pracownik ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy również od liczby godzin do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik pracował w nocy.

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 16

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2013 rok w wysokości 1600 zł. To 100 zł więcej niż w 2012 roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość :

Prześlij link

Czytaj więcej...

Ocena użytkowników:  / 14

 

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

(INTERPRETACJA INDYWIDUALNA)

– INSTRUMENT SŁUŻĄCY KSZTAŁTOWANIU I OPTYMALIZACJI OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI NA GRUNCIE PRAWA PODATKOWEGO

1.   PODSTAWY PRAWNE

Art. 14b – 14p ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm. – zwana dalej Ordynacją Podatkową).

2.   PROCEDURA

Organ interpretacyjny – Minister Finansów – na pisemny wniosek zainteresowanego (podatnika) wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek taki może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub też zdarzeń przyszłych, którego / których wyczerpujące przedstawienie jest obowiązkiem podatnika (wnioskodawcy). Podatnik (wnioskodawca) obowiązany jest również do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionej przez siebie sytuacji.
(art. 14b § 1-3 Ordynacji Podatkowej).

Uwagi i wnioski:

 Z powyższego wynika, że to podatnik (wnioskodawca) wyznacza zakres kognicji organu interpretacyjnego. W konsekwencji zakres udzielanej interpretacji uzależniony jest wyłącznie od woli podatnika (wnioskodawcy). Organ interpretacyjny związany jest przedstawionym we wniosku stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, co oznacza, że nie może samodzielnie dokonywać ustaleń faktycznych, nie może również wykraczać poza okoliczności faktyczne zaprezentowane przez podatnika (wnioskodawcę), nie może też pomijać okoliczności istotnych dla oceny stanowiska podatnika (wnioskodawcy), przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
(por. wyrok NSA z dnia 9 marca 2011r., sygn. akt: I FSK 362/10).

W konsekwencji elementy stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawione po wydaniu interpretacji indywidualnej, tj. na etapie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, nie są brane pod uwagę przez organ interpretacyjny przy wydawaniu odpowiedzi na to wezwanie.
(por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2010r., sygn. akt: I SA/Gd 912/09, czy też wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010r., sygn. akt: I SA/Lu 583/09).

 • Wszelkie elementy stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, jakie organ interpretacyjny obowiązany jest uwzględnić, przy dokonywaniu interpretacji indywidualnej, muszą wynikać z jego opisu we wniosku o wydanie interpretacji.
Prześlij link

Czytaj więcej...

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter